Historie

Otterup Folkedanseres Historie

1935-1985

1935

Tirsdagen den 15. oktober 1935 stiftedes foreningen Otterup Folkedansere. Hr. vaskeriejer Johansen valgtes som formand. Danseaftenerne blev afholdt på Otterup Hotel en gang om ugen uden beregning men mod at medlemmerne én gang om måneden købte kaffen. Formanden ledede danseaftenerne.


Ved begyndelsen var der 22 medlemmer, som alle er listet op i de gamle fortegnelser som følger:

            1. Hr. vaskeriejer I. Chr. Johansen 

            2. fru do

            3. Hr. forvalter A. Barlebo

            4. fru do

Kun damer som kom alene blev indskrevet med deres eget navn. Efter kort tid oprettedes et hold for børn.      


Snart afholdtes arrangementer med opvisning, samt ande- og grisespil med efterfølgende legestue. I januar 1936 blev holdt opvisning med særligt henblik på sognets gamle. senere opvisning ved Glavendruplunden og skytteforeningen. Nogle opvisninger blev givet i samarbejde med andre foreninger fra Fyn og Jylland.


Der var planer om en fest, som man ville forsøge at få transmitteret gennem radioen. Det mundede ud i  en Opvisning af gamle fynske Folkedanse på Otterup Hotel.

              

Kort før julen 1936 blev Otterup Folkedansere efter ansøgning tildelt en Fane fra Danmarks Samfundet. Den 6. januar 1937 blev Otterup Folkedanseres 1. fane således indviet,  med 1. søm for kultur, 2. søm for sammenhold og 3. søm for fædrelandet.

Opvisning i Otterup Hotels store Festsal, 27. januar 1937, Aften kl. 7.30           Uddrag af efterfølgende avisomtale: Otterup Folkedansere gav i aftes en aldeles udmærket Opvisning: Dansen gennem 100 år. Scenen var omdannet til et nordfynsk Landskab med en Møllegård. Den gamle Møller var omgivet af sine Børnebørns børn, som han fortalte om Dansens Historie gennem 100 år. Fortællingen blev illustreret af de forskellige Dansehold. - man så den folkelige Bondedans, Herregaardens Menuet og firsernes Lanciers, frem til nutidens moderne jazz. Til sidst dansede Børnebørns børnene atter de gamle Folkedanse. Den ualmindelig smukke opvisning kvitterede Tilskuerne for med stort Bifald, hvorefter Foreningens nye Fane blev præsenteret.

I juli 1937 ønskede den hidtidige formand at trække sig. A. Barlebo valgtes som ny formand og dansen ledtes af J. S. Jensen, forhv. Slotsgesant, i Odense, med Aage Hansen som assistent.

Man afholdt som averteret: Otterup Folkedanseres berømte Ande- & Grisespil.


Der forberedtes en fest til foråret for byens og omegnens gamle, som ville får gratis adgang. Som underholdning skulle laves et Kartegilde og man ville anmode Fru Agnes Hansen om at synge en gammel vise og Fru Esther Madsen om at fortælle: "Stine Skomagers Kaffesladder" de øvrige skulle give Deres Besyv med efter bedste Evne.

Det år deltog Otterup Folkedansere i Sammenslutningens Stævne i Svendborg.  

I 1939 holdtes et fællesmøde med Nordfynske folkedansere, hvor man besluttede at holde fælles Sct. Hans Fest for alle Sammenslutningens Foreninger på Fyn. Høstfesten i September blev aflyst grundet de urolige forhold (2.verdenskrig). Men der blev talt om evt. at afholde gammelmandsbal nytårs aften. På generalforsamlingen dette år blev det vedtaget at oprette en Multkasse, der skulle betales 10 øre for at komme for sent.

Ved årsskiftet kom mange passive medlemmer til så foreningen talte 139 medlemmer.

I 1940 deltog formanden ved sendemandsmøde i Fredericia. Der var nu 15 foreninger i Sammenslutningen.

Den 19. april besluttedes at indstille dansen indtil videre. Det blev dog kortvarigt for allerede den 21. august genoptog man danseøvelserne.

Der drøftedes forskelligt i anledning af foreningens 5 års stiftelsesdag den 15. oktober, som man mente skulle fejres indenfor egen kreds og nærmeste opland.


På dette års generalforsamling vedtages det at bestyrelsen skal søge samarbejde med med flere foreninger til et andespil, da det var forbudt at afholde offentligt andespil. Nytårsfesten var medlemmerne meget opsatte på og det overlades til bestyrelsen at forberede denne efter hvordan det så ud til den tid.

Fabrikant Andersen takkede lederen Aage Hansen for den behagelige måde, han ledede dansen, hele forsamlingen sluttede sig dertil ved at rejse sig. Det meddeltes at der skulle holdes lederkursus i Otterup d. 22. september.

På bestyrelsesmøde i november foreslog Groth at man skulle mødes hver 8. dag, med folkedans den ene uge og den næste oplæsning i forbindelse med strikkestue, således møde kl. 7½, 8-9 oplæsning f. eks. hjemstavnsårbøger fra de forskellige amter, 9-10 kaffe herunder f. eks. gode råd ang. krigsbagning o. lign., 10-11 oplæsning f. eks. bogen " 9. april" eller en anden bog til underholdning. Forslaget skulle Groth forelægge for medlemmerne til næste kaffeaften.

Dette års Nytårsfest:


 

Hr. skuespiller Otto Lagoni blev engageret for 100 kr. + fri rejse og natlogi.

Kl. 12 serveres punch á 1 kr. - Kl. 12½ 2 pølser med 1 brød á 60 øre.

 

1941-1945


I april afholdtes vinterfest med fremvisning af folkedansefilmene 4 og 5.

Man blev nu  enige om at fra august skulle der læres og øves nogle faste danse hver danseaften. Der blev valgt følgende: Menuetten - Kedelflikkeren - Hans Rasmussens vals - Skue Skotsk - Oksekov og Gl. Berliner.

Der arrangeredes cykelture bl.a. til Glavendrup, hvor det blev vedtaget at uddele nogle skæmtepræmier ved nogle friluftslege.

På generalforsamlingen blev det nævnt at det var gået roligt ved årets fester, men at de alle havde givet underskud. Man beslutter at Otterup Folkedansere skal indmeldes i Dansk Ungdomssamvirke. Endvidere skal der holdes danseøvelser hver 8. dag indtil jul uden kontingentforhøjelser.  Der blev ydet 5 kr. pr. person til lederkursus til Barlebo, hr. og fru Jensen og Aage Hansen.   Andespil skal afholdes i november.


Da regnskabet fra Andespillet blev forelagt var der et overskud på 354kr. og 72 øre.

Det blev vedtaget at yde et kursus til Aage Hansen på Snoghøj 30.kr + fri rejse, samt et spillemandskursus til Laus Møller. Man ville også anskaffe et sæt dansebøger med noder til.

Den 18. december holdes julekaffebord.

1942 

I marts besluttede man at holde en fest d. 19. april hvor der muligvis blev en opvisning i dragter og en lysbilledserie "Danmark rundt"

Til opvisningen skulle opøves : Menuet - Oksekov - Skue Skotsk - Dronningens Dans - Svingkontra og Kontrasejer fra Langeland. Sognets gamle indbydes gratis. Desuden indbydes Nordfynske, Odense, og Odense Kvadrillen.


I år skal indøves Svensk Skottish - Svingkontra fra Blaavand og Les Lanciers.

I juni havde Sammenslutningen afholdt en stor fest i Kerteminde, den gav et overskud på 418 kr. Der ville derfor blive afholdt kurser i december og februar og evt. ude i kredsene hvis det ønskes.

Medlemmerne blev anbefalet at abbonnere på Hjemstavnsliv gennem foreningen, 1kr. årligt.

1943 Man vedtog at holde forårsfest d. 18. april, og der drøftedes forskellige former desangående. Både dilettant, sketch, oplæsning m.m. Følgende skulle indbydes: Nordfynske,  Odense Folkedansere, Kvadrillen,  Hasmark Folkedansere,  Skamby, Nr. Nærå og Søndersø. I avisen stod


I august drøftedes planen for vinteren, foruden at gennemgå "Fyns Hæfte" skulle opøves Tækkemandens Tretur, Kontra fra Mols og Polsk Tretur.

Der skulle averteres i Otterup Avis om øvelsernes påbegyndelse den 26. august.

Man var klar over at kontingentforhøjelse var uundgåelig. På generalforsamlingen foreslog man at forhøje kontingentet til 1 kr. pr. måned, hvis det ikke lykkedes at få lov til at holde andespil.

På næste bestyrelsesmøde blev man enige om foreløbig at hæve kontingentet. Det vedtages at ansøge om tilladelse til danseøvelser. Generalforsamling i Sammenslutningen for Ungdomssamvirke var udsat p.g.a. manglende tilslutning. Det blev senere meddelt at man ville afholde små møder af privat karakter som spørgetimer.

Bestyrelsen havde skrevet under på en protest mod jødeforfølgelsen. 

Der var drøftelser om gåsespil og man vedtog at optage nye passive medlemmer for 25 øre.


1944

Der skal holdes  majfest med legestue og opførelse af "En umulig forhandling" og "Petro i Forhør" Dette forelægges dog medlemmerne næste danseaften.


Den kommende Generalforsamling tænkes afholdt efter danseøvelserne 12. oktober.

Forholdene havde forværret sig så man ikke kunne være på Hotellet længere end til kl. 9, så Generalforsamlingen blev afholdt privat hos Carl Rasmussen, Nislev. Da kl. var 8½ var der samlet 19 medlemmer. Formanden Forvalter Barlebo aflagde beretning: Det havde på mange måder været et besværligt år, med adskillige pauser, men det havde da gået bedre her end mange andre steder.

Regnskabet sluttede med en kassebeholdning på kr. 65,41 og med kr. 142,47 i banken. I dette år er der ikke udsigt til et andespil, så kontingentet bliver 1 kr. pr. person.

1945  Årets første bestyrelsesmøde holdes i august, hvor det blev vedtaget at afholde 10 års Stiftelsesfest den 21. oktober.

Indmarch med faner, opvisning  af de forskellige foreninger helst i dragter, Fællesspisning af medbragt mad under festlige former, derefter legestue. Adgang 1 kr. og 50 øre for hele aftenen. Man opfordrer medlemmerne at komme med et par sange.
 

1946

Efter krigens afslutning steg aktiviteten.

Otterup folkedansere havde modtaget en indbydelse fra Odense Folkedansere til en fest i Fyns Forum den 1. september. Nordfynske Folkedansere ville arrangere fest den 15. september og Fynske Folkedansere den 20. oktober. Det blev vedtaget at Otterup folkedansere skulle holde Stiftelsesfest den 13. oktober, og Andespil den 16. november.

Øvelserne skulle endvidere genoptages torsdag aften kl. 20 den 22. ds., med efterfølgende kaffebord.

På Generalforsamlingen den 10. oktober aflagde Formanden, Forvalter Barlebo, beretning for året der var gået:

”Det blev en ualmindelig god Stiftelsesfest, Andespil og Julefest”. Formanden udtalte også en tak for de pæne juleborde som fruerne havde stået for at pynte. Dernæst omtalte han Fabrikant Andersens udnævnelse til Æresmedlem på hans 75 års fødselsdag, som det havde været en ære og glæde at være med til. Der havde været et godt stævne i Ringe og i Søndersø, udflugt til Gerskov og et stævne i Odense med Svenske gæster, det havde været en oplevelse. Til slut bad formanden medlemmerne møde så flittigt som muligt, for én kvadrille var for lidt at arbejde med.

Kassereren fremlagde regnskabet. Året sluttede med en Kassebeholdning på 149 kr. og 63 øre og en Bankbeholdning på 508 kr. og 53 øre.

På bestyrelsesmødet blev det årlige andespil planlagt, gevinster: 20 gæs og 5 ænder, gennemgående seddel til 3 kr. 

1947

Medlemstallet er på 9

Til årets Stiftelsesfest skulle foreningerne i omegnen indbydes: Fynske Folkedansere, Odense Folkedansere, Odense Kvadrillen, Nordfynske Folkedansere, Søndersø Kvadrillen, Særslev Folkedansere, Stige Folkedansere og Næsby Folkedansere.

Festen skulle begynde kl. 19 med legestue, derefter en kort opvisning med et par danse af hver af de indbudte foreninger, derefter legestue til kl. 24. Der blev bestilt 2 musikere. Billetprisen blev bestemt til kr. 1,50. Billetsalg og kontrol ville foreningen selv klare.

På årets generalforsamling blev der under evt. stillet forslag om kontingentforhøjelse. Efter nogen diskussion blev det vedtaget at forhøje kontingentet til kr. 1,50 for gifte og 2 kr. for ugifte medlemmer pr. måned.

Kontingent til Danske folkedansere var blevet forhøjet fra 10 kr. til 25 kr. som mindste pris for at foreningen kunne erhverve stemmeret. Efter endnu en del diskussion afsluttede dirigenten Generalforsamlingen med Tak til alle sider for den gode ro og orden der var udvist og derefter blev der sunget en aftenssang. 

1948

Næsten alle 33 medlemmer var mødt til Generalforsamlingen. Efter beretningen takkede formanden spillemanden for hans udmærkede spil og ligeledes de to ledere, samtidig fik de overrakt 20 kr. hver som tilskud til lederkursus.

Under evt. blev der fra mange sider udtalt ønske til lederne om at få at vide hvad dansene, som blev indøvet hed.

Til årets stiftelsesfest på hotellet skulle Lumby Folkedansere inviteres tillige med foreningerne fra sidste år. Det blev vedtaget at bestille en musiker mere, samt at sætte en annonce i Otterup Avis om festen. 

1949

På bestyrelsesmøde, på Hotellet, blev det besluttet at dansen skulle begynde 18. august til sædvanlig tid.

En danseaften efter kaffebordet blev der holdt bestyrelsesmøde for at tilrettelægge Andespillet. Det blev besluttet at købe 20 ænder og 10 gæs samt 2 levende gæs som ekstranumre. Prisen på sedlerne 2 kr. for 1 seddel, 4 kr. for 2 og 5 kr. for 3 sedler, ekstranumre betales med 50 øre for 1 seddel og 1 kr. for 3.

Til Stiftelsesfesten skulle inviteres Nr. Næraa Folkedansere sammen med de andre omegns Foreninger.

Under Generalforsamlingen takkede formanden spillemanden for hans udmærkede spil, og lederne blev takket for deres store arbejde.

Et af dagsordenspunkterne var forslag om at lederne blev kontingentfri, som annerkendelse for deres store arbejde. Dette blev vedtaget.

1950 

8. juni afholdtes bestyrelsesmøde for at tage stilling til et andragende fra spillemanden om større betaling for musikken til øve-aftenerne. Det drøftedes om man skulle give 1 kr. mere pr. aften, men det blev afslået.

Den 15. oktober var 15 årsdagen for Foreningens Stiftelse i den anledning skulle holdes en fest.

Indtil næste bestyrelsesmøde skulle der tænkes over hvilken underholdning der skulle være.

Sidste danseaften før sommerferien blev alle efter dansen inviteret til Hessum for at fejre St. Hans aften og afbrænde bål.

På bestyrelsesmøde tilrettelages programmet til Stiftelsesfesten: Kl. 15 fælles indmarch med fanerne i spidsen, opvisning, evt. underholdning, sang, spisepause 18-19 og evt. kunne Oversergent J.S. Jensen Odense sige lidt ved bordet, legestue kl. 19-23.  Der skulle bestilles 3 musikere. 

Indbydelse skulle sendes til de sædvanlige foreninger samt Haarslev Folkedansere og de gamle fra Otterup.

På grund af Spillemandsstævne i Odense den 15. oktober blive festen flyttet til 5. november.

Formanden skulle forhøre om Forstander Syberg fra Kørup kunne tænke sig at fortælle lidt om Nordiske Folkedanse som underholdning. Han var imidlertid optaget.

Pastor Pedersen fra Østrup lovede at komme og give lidt underholdning.

Det blev besluttet at foreningen skulle leje og betale dragter til dem der ingen havde, for at alle kunne møde i dragter til 15 års Stiftelsesfesten.

 1951

Der blev på 1. danseaften efter sommerferien afholdt medlemsmøde ved kaffebordet. Der blev talt om at forsøge om man kunne få afholdt et kursus for flere Foreninger på Otterup Hotel.

Til årets Stiftelsesfest skulle man efter indmarch danse Sønderborg Dobbeltkvadrille derefter Hamburg Sekstur. Billetpris 2 kr. for hele dagen, men gratis adgang for Byens ældre.

Det blev dette år vedtaget at sende en mand til sammenslutningens sendemandsmøde i oktober.

1952

Der blev planlagt en udflugt til Mors, en genvisit hos Folkedanserne i Øster Jølby. Den 23. maj drog 20 personer af sted i lejet bus fra Nordfyns Turistbil med Peter Elmely som chauffør. Turen gik ad Vestkysten derop og ad østkysten tilbage.

Generalforsamling blev holdt efter danseøvelserne 8. oktober.

Under kassererens beretning blev tilføjet nogle bemærkninger om økonomien. Hun mente ikke det kunne gå i længden, hvis der ikke kom bedre indtægter, evt.  ved forhøjelse af kontingentet. Dette gav anledning til nogen forhandling, som resulterede i at man skulle afvente og se hvad andespillet evt. kunne give. Ellers overlade det til bestyrelsen om kontingentet skulle forhøjes fra januar 1953.

På næste bestyrelsesmøde blev det besluttet at forhøje kontingentet med 50 øre pr. deltager. Således at det nu blev 4 kr. pr. par og 2 kr. 50 øre for enlige.

Efter et godt andespil blev det dog besluttet atter at nedsætte kontingentet.

 1953 til 54

Dette år afholdt man ekstra Generalforsamling efter begæring af nogle medlemmer, der ønskede deres navne slettet af regnskabet. Dette anbefaledes af bestyrelsen og blev vedtaget enstemmigt.

Bestyrelsen afholdt møde for at fastlægge den endelige rute til en udflugt der skulle afsluttes i Nr. Aaby med dans. Til årets andespil skulle der spilles om 30 ænder og 2 gæs.

Stiftelsesfesten skulle afholdes i august som Høstfest. 

1955

Fredag d. 4. februar holdt bestyrelsen møde for at drøfte en evt. fest i anledning af at Foreningen 15. oktober havde bestået i 20 år. Der blev enighed om at holde fest og indbyde de foreninger ”vi kommer sammen med”.

På generalforsamlingen var indkommet et forslag om at et udvalg på 2 medlemmer af bestyrelsen sammen med lederen skulle bestemme hvilke danse der skulle danses 1-2 måneder frem i tiden og ligeledes bestemme hvilke danse der skulle danses ved en opvisning og sørge for at de blev indøvet i god tid. Formanden oplyste her at § 10 bestemmer at hele bestyrelsen sammen med lederen skal bestemme hvad der skal danses både Øvelsesaftenerne og til Opvisninger. Dermed var der enighed om at lade forslaget bortfalde.

Det blev drøftet om der skulle lejes dragter til festen i oktober. En afstemning gav til resultat at det skulle der ikke.

På efterfølgende bestyrelsesmøder blev besluttet at holde legestue sidst i oktober eller i begyndelsen af november. Formanden skulle undersøge om der var planlagt fester andre steder.

Andespillet blev planlagt til sidste fredag før jul. 

1956 og 1957

Var år med sædvanlige aktiviteter samt en udflugt til Ribe, Esbjerg og Vejrs Strand. På hjemvejen blev gjort ophold i Middelfart for at danse med foreningen der.

1958

På generalforsamlingen blev ny formand valgt efter afstemning mellem 3 kandidater. Han blev af afgående formand ønsket held og lykke til at føre foreningen videre og opfordrede alle medlemmer om at stå sammen om foreningen. Samtidig takkede han for de år han havde været med i ledelsen.

Det besluttedes at holde fest med en ”Kvit eller Dobbelt” konkurrence.

Der afholdtes 3 bestyrelsesmøder for at planlægge festen og underholdningen. På det sidste møde blev der holdt en generalprøve på ” kvit eller dobbelt” som forløb tilfredsstillende.

Følgende foreninger blev indbudt: Bogense, Middelfart, Søndersø, Næsby, Stige, de tre foreninger i Odense og Nordfynske folkedansere. Man besluttede at annoncere i avisen og ophænge plakater. 

1959

Udflugten dette år gik til Ringkøbing, foreningen havde selv chauffør.

Der kom en opfordring fra OBIK til at lave en opvisning på sportspladsen d. 25. juli.

Det besluttedes at holde høstfest med legestue, kaffebord og underholdning ”Prøv Lykken”. Præmien var 2 kr. for hvert rigtigt svar. Formanden skulle være konferencier, og der skulle være 2 dommere. Billetpris 2 kr.

Middelfart folkedansere skulle have udflugt og ville slutte af i Otterup og deltage i festen. Desuden blev de sædvanlige foreninger indbudt.

Plakater skulle sættes op ved Hotellet, Brugsen og Kiosken.

Året var gået godt både foreningsmæssigt og økonomisk. Forslag om kontingent på 2 kr. pr. år for passive medlemmer blev vedtaget, ligeledes forslag om at alle medlemmer skulle betale 2 kr. pr. måned. Der var tilfredshed med udflugten, men flere syntes det ville være bedre hvis den ikke var så lang.

Dansere fra Søndersø ønskede at blive medlemmer, flere havde spurgt om det kunne lade sig gøre at danse 1 gang om måneden i Søndersø eller hver anden gang. Der var god stemning for forslaget.

Til slut blev der udbragt et leve for Otterup Folkedansere og sunget ”Altid frejdig”.

Andespillet blev ændret til Ande- og Flæskespil. Der skulle købes 1 gris på 150 kg, slagter Lindholm skulle slagte og partere den i passende pakker. Der skal være 50 numre, 15 ænder, 35 pakker steg, skinkerne som ekstra nummer og indvolde som ekstrapakker i tilfælde af at der var mere end ét banko ved sidste nummer. Ellers skulle de bortsælges ved auktion. 


1960

Udflugten blev planlagt til Kristi Himmelfartsdag, enten til Vejle eller Tåsinge. Beslutningen skulle tages på næste dansedag ved skriftlig afstemning. Der skulle planlægges besøg på forskellige seværdigheder og afslutning ved en folkedanserforening.


Generalforsamlingen blev indledt med ”I Danmark er jeg født”. Efter kaffen og dagsordenen gik man over til evt. Der blev talt om festen som skulle holdes i anledning af 25. års jubilæet.

Ragna Tang med Holmlands folkedansere var indbudt og opfordret til at vise ”Skjolddansen”.

Det var vedtaget at give kaffen og 100 kr. til rejsen.


Dette år skulle der til ande- og flæskespillet som sidste år være 15 ænder og 1 gris.

Derudover skulle der på årets auktion sælges pakker med hoved, indvolde og fedtflomme.  

 

 

1961

Der skulle holdes fest til oktober under mottoet Festligt, Folkeligt og Fornøjeligt.

Udflugt til Vejle var foreslået og gennemførtes trods få deltagere.

På senere bestyrelsesmøde blev festen aflyst, da Middelfart holdt fest samme dag.

Det årlige andespil blev afholdt. 

1962

På første bestyrelsesmøde besluttede man at afholde fastelavnsfest på hotellet med tøndeslagning og legestue.

På generalforsamlingen, som afholdtes efter dansen, måtte formanden omtale året som et dårligt år. Medlemstallet havde været nedadgående og tilslutningen til de ugentlige øvelsesaftener havde været lille. Økonomien var imidlertid god. Det skyldtes dels det gode andespil og der var blevet et samarbejde med Nordfynske Folkedansere og der var således sparet en del til musikken.

Under evt., blev det foreslået at man kunne henvende sig til ungdomsklubben og sammen få en danseaften, evt. med en fremmed leder. Som et forsøg på at få flere medlemmer.

Senere på året afholdtes andespil. 

1963

Grundet ustabile vejr- og trafikforhold blev fastelavnsfesten afsluttet efter kaffebordet.

På generalforsamlingen blev det foreslået at holde sommerferie fra skt. Hans til september. Det var der dog ingen stemning for. 

1964

Året var gået med de traditionelle arrangementer. Samarbejdet med Nordfynske fortsættes på grund af den manglende tilslutning. Kontingentet blev nu betalt kvartalsvis, forfalden først i kvartalet.

Sammenslutningen af Folkedansere på Fyn havde i år henlagt sin sommerfest til Otterup.  

1965

En fest i anledning af 30 års jubilæet skulle holdes, foreningerne der havde været kontakt med i årenes løb skulle inviteres. Ud over opvisninger skulle der være underholdning af ”Det Fynske Operettepar” og efter fællesdansene opvisning af et indbudt hold. Billetpris og kaffe 10 kr.

I anledning af festen skulle der averteres i Otterup Avis. Ligeledes skulle det forsøges at henlede dagbladenes opmærksomhed på festen. 3 plakater skulle sættes op i byen.  

1966             

På generalforsamlingen besluttedes at vælge en reserve fanebærer.

Der blev givet udtryk for at der burde være flere medlemmer, og at alle medlemmerne burde gøre noget for at få flere med. De sidste år havde der været 12 og 16 aktive medlemmer.

Til Julebordet ville man forhøre om Pastor Gøtke Hansen kunne underholde med oplæsning. 

1967

Der havde været overvejelser  om evt. sammenlægning af Otterup Folkedansere og Nordfynske folkedansere. Bestyrelsen ville forelægge det for Nordfynske, så begge foreninger kunne få det på dagsordenen til deres Generalforsamling. Forslaget om en sammenlægning blev forkastet.

I årets løb havde de 2 foreninger været ude og give flere opvisninger sammen, men samarbejdet om danseaftenerne ville ikke blive fortsat.

Det blev besluttet at nye medlemmer kunne være kontingentfri den første måned.

Julebordet havde haft god tilslutning fra Nordfynske Folkedansere og fra Søndersø Kvadrillen. Ved bordet var der oplæsning af realskolebestyrer Lund, der gav lov til at benytte skolens gymnastiksal ved lejlighed. 

1968

Sammenslutningen havde holdt sommerfest i Glavendruplunden, hvor foreningen var med til opvisning.

Der havde været afholdt kursus med danseleder udefra. Fra kl 13 til 18 var der kursus med kaffepause og underholdning af et sangkor. Derefter spisning og fra kl.19 legestue.

Billetpris 5 kr. for kursus, 5 kr. for legestue og 8 kr. for hele dagen.

Trods avertering i Avisen havde kurset været meget dårligt besøgt. Men underholdningen og legestuen var forløbet fint.

Julebordet skulle som vanligt holdes på Hotellet, der var enighed om spørge Nordfynske Folkedansere om evt. at holde julebord sammen. 

1969

I anledning af opvisning på sportspladsen havde bestyrelsen udvalgt nogle danse. Nordfynske Folkedansere have lovet at deltage så der kunne blive 2 kvadriller.

Årets generalforsamling måtte stoppes da formanden ikke ønskede genvalg og der ikke var blevet foreslået andre.

Der skulle holdes ekstraordinær generalforsamling på hotellet i december med avertering i Otterup Avis. Ny formand blev valgt blandt 2 foreslåede.

Som tak for 11 års arbejde blev afgående formand overrakt æresbrev og 100 kr.


1970

 I maj blev der afholdt Fynsk- Sønderjyllandsk stævne i Fåborg.  


35 års jubilæumsfest blev holdt på Hotellet. Legestue fra kl 19, underholdning under Kaffen, derefter legestue til kl. 24. Festen forløb godt, dog med færre deltagere end håbet. Foreningen fik overrakt 3 faneplader, det var fra Nordfynske -, Hjallese-, og Odense Folkedansere, telegram fra Odense Kvadrillen og blomster fra Kerteminde Folkedansere og Sammenslutningen. 

Det år forhøjedes kontingentet til 5 kr. pr. medlem og børn uden dansende forældre 2,50 kr. Nordfynske Folkedansere og Søndersø Kvadrillen blev indbudt til Julebordet, hvor præsten skulle underholde med oplæsning af små-historier.

 
1971

Det blev drøftet om foreningen  evt. kunne optages i aftenskolerne, flere oplysninger blev indhentet.

Der blev sendt 3 deltagere til lederkursus i Sdr. Højrup Forsamlingshus.

På Generalforsamlingen var indkommet forslag om at ændre i Vedtægterne, så der kom til at stå at generalforsamlingen skulle afholdes i oktober måned,  i stedet for i begyndelsen af oktober. Således ville nye medlemmer kunne nå at stå i foreningen 4 uger og måske have lyst til at møde op til Generalforsamlingen.

1972

Det blev besluttet at uddele foldere i et forsøg på at få flere medlemmer.

Til årets andespil skulle præmierne være 25 ænder, 75 kyllinger og som ekstranumre 5 kasser øl.

1973-1974

For at få nye medlemmer blev der annonceret i Otterup Avis om danseaften på Hotellet.

Man undersøgte om det var muligt at finde et andet sted til øveaftenerne. Måske Otterup kommuneskole eller Skeby Forsamlingshus. Der blev opsat plakater i Brugsen og Skeby Forsamlingshus.

Første aften mødte 3 kvadriller og sæsonen sluttede i maj med et halvt hundrede medlemmer og alt var gået fint.

 

1975

Den 25. oktober blev der holdt 40 års stiftelsesfest med de nærmeste foreninger inviteret til fællesspisning af medbragt mad kl. 18.30.  Entré 10 kr., med musik hele aftenen. Der var pæn tilslutning, det var en god fest som dog gav et underskud.

 1976

Øveaftenerne blev i år afholdt på Skovløkkeskolen. 2 medlemmer var til sendemandsmøde i Fyns Forsamlingshus.

På julebestyrelsesmøde blev det vedtaget at udnævne et nyt æresmedlem, som havde været medlem af foreningen siden den blev stiftet.  

1977

Dansen foregik atter i Skeby Forsamlingshus.

På dette års Generalforsamling blev halvdelen af bestyrelsen ”fornyet”.

Juleafslutning også dette år med kaffebord. 

1978


I februar blev der holdt pakkefest med spisning af medbragt mad og derefter legestue.

Det blev på bestyrelsesmøde vedtaget at hæve kontingentet fra 10 til 15 kr. pr. måned og hvert medlem skulle købe et medlemskort til 10 kr., der gjaldt for et år.

Foreningens økonomi var ikke god, så der blev søgt et tilskud på 1.935 kr. ved Otterup Kommune.

Der blev holdt sæsonafslutning i maj med legestue og spisning af medbragt mad.

D. 28. juni var bestyrelsen inviteret til møde hos Nordfynske Folkedansere for at drøfte et evt. samarbejde eller sammenlægning, da begge foreninger gik økonomisk sløjt.

Enighed kunne ikke opnås.

På næste bestyrelsesmøde blev det besluttet at danse hver anden mandag i Skeby Forsamlingshus og hver anden mandag i Uggerslev Forsamlingshus.

Bestyrelsen besluttede at holde juleafslutning d. 11 december med kaffebord, hvor bestyrelsen bagte brødet. Det skulle koste 12 kr. for kaffe og brød.

1979

Bestyrelsen vedtog at ansøge om tilskud fra kommunen, avertere mere i avisen.

Formanden og kassereren skulle have telefonpenge. 100 kr. til hver om året.

Pakkefest skulle holdes 16. februar i Skeby Forsamlingshus.

Otterup folkedansere skulle give opvisning for Nordfynske Folkedansere, som havde 45 års jubilæum i marts.

Desuden skulle der arbejdes videre med igangsætning af dragtsyning.

Bestyrelserne fra Nordfynske Folkedansere og Otterup Folkedansere sendte hver tre medlemmer, der tog initiativ til at starte et børnehold på Otterup skole, der blev etableret og ledet af to danseledere.


Skeby Forsamlingshus havde sat lejen op til 135 kr. pr. gang.


Dragtsyning kom i gang på Otterup Kommuneskole med 10 damer.

Årets Generalforsamling blev sluttet af med at synge ”Jeg bærer med smil min byrde”

1980

Pakkefesten i februar blev annonceret i månedsbladet. Der havde været en lille tilbagegang i medlemstallet. Der skulle derfor forberedes et stort reklamefremstød ved næste sæsons begyndelse.

På sidste danseaften i maj skulle danselederen have overrakt en gave. Der skulle ligeledes være en gave til hver af lederne af børneholdet.

Der var sommerstævne i Rudkøbing med deltagelse af 16 dansere fra Otterup.

I juni måned gav foreningen opvisning med 2 kvadriller på Lumby Mølle til et arrangement for Møllernes værn.

Foreningen var i Den Fynske landsby med 3 kvadriller som dansede for Dansk Canadisk selskab.

På Otterup fritidshjem blev der også danset og mange gæster var med ude at danse.

Bestyrelsen arbejde på at finde nyt danselokale fordi Egense Forsamlingshus, hvor dansen nu foregik, havde sat leje af salen op til 200 kr. pr. gang. Man ville søge ind på Fjordmarksskolen og forsøges med at have børnefolkedans en time før de voksne.

I August og September blev der givet danseopvisning på Skovløkkeskolen for Skeby Gymnastikforening og i Otterup hallen til Brugsfesten. 

11. Oktober blev der holdt 45 års Stiftelsesfest på Otterup Hotel, til legestuen var der ca. 100 dansere. Foreningen modtog mange gaver og blomster.

Julestuen blev med fælles kaffebord og hjemmebag til 15 kr. Børnenes forældre blev inviteret. Der var juletræ, slikposer og Lucia optog. Herefter fælles dans. 

1981

Foreningen modtog en check på 5000,00 kr. fra Karoline og Hans Marius Eriksens Mindelegat. Pengene skulle gå til børnefolkedansen.

Der havde været arbejdet på et Bomærke til foreningen. Nu var man nået til et resultat som var blevet til godkendelse i kulturelt udvalg.

Foreningens love var blevet genoptrykt.

Der blev søgt om tilskud til et sæt nye undervisningsbøger, til ca. 800 kr.

Der var blevet danset opvisning på plejehjemmet og på de gamles hjem.

Sæsonafslutningen på børneholdet skulle laves som en familielegestue, med leder fra sammenslutningens børne- og ungdomsafdeling.

Der blev danset opvisning til de ældres fastelavnsfest på Omsorgshuset i Otterup, samt i Otterup-Hallen for Otterup Gymnastikforening.

16 børn deltog i Børne- og Ungdomsstævnet i Fåborghallen.

Der deltog 17 dansere fra Otterup ved sommerstævnet i Ejby, hvor der blev givet opvisning på Aarup plejehjem og derefter i Ejbyhallen, hvor der var ca. 450 dansere.

Der var dans for og med 35 danske pensionister, som havde besøg af 40 pensionister fra Otterups svenske venskabsby Älvkarleby.

Der blev givet opvisning til Skt. Hansfest i Lumby, hvor stort set alle tilstedeværende var med til at danse.

Til indvielsen af trekantsområdet i Otterup, hvor der var lavet et torv, deltog Otterup Folkedansere I march gennem byen sammen med et spejderorkester, Otterup Boldklub og Otterup Gymnastikforening. Først blev der plantet 2 træer, så var der gymnastikopvisning og opvisning af folkedans. Det var meget festligt.

Otterup folkedansere gav opvisning i Den Fynske Landsby for Dansk Canadisk selskab. 8 børn og 18 voksne deltog. Det var et dejligt miljø at danse i.

Fra den 10. til 15. juli var der 11 dansere som deltog i Landsstævnet i Skanderborg. Der var i alt 3400 deltagere.

Der blev søgt tilskud ved Kommunen på 1200 kr. til at købe stof til børnedragter, så ville foreningens ”dragtdamer” sy dem selv.

Efter annonceringen mødte der 2 kvadriller børn og 7 kvadriller voksne.

Folkedanserne gav opvisning på Otterup Realskole i forbindelse med en emneuge ”Kend din by”

(Børnelederen fik tilskud til kursus på Snoghøj, for at blive færdiguddannet som børneleder.) 

1982

Tre medlemmer af Otterup folkedansere dannede et samarbejdsudvalg, for at udvide samarbejdet med Nordfynske Folkedansere.

Der var enighed om at børn fra Otterups børnehold i konfirmationsgave skulle have et års kontingent.

Første møde med samarbejdsudvalget fra Nordfynske Folkedansere blev holdt. Det var et godt møde, hvor kontingenter, fester og fester i fællesskab, samt annoncefremstød blev drøft

Børnestævnet i april i Korup-Ubberud Hallen blev aflyst på grund af Mund og Klovsyge, der var konstateret på Nordfyn.

Videre træning i folkedans måtte aflyses af samme grund.En måned efter blev der danset igen, børneholdet gav opvisning på Nordvestskolen og i Byparken i Otterup

Otterup folkedansere deltog sammen med Kerteminde Folkedansere  i De danske Årsmøder i Sydslesvig.Årets Landstævne blev afholdt i Kolding.

Før den nye sæson skulle der hænges plakater op i nogle forretninger og der skulle averteres i både Områdeavisen og Otterup Avis.


Otterup Folkedansere gav opvisning på Aarup plejehjem til Høstfest og personalefest.

Det blev besluttet at samles for at lave ting til amerikansk lotteri til juleafslutningen, hvor der også skulle være Luciaoptog og kaffebord. 
1983

Der blev drøftet gaver til fødselsdag og sølvbryllup, der skal købes for ca. 50 kr. Evt. opvisninger i dragter vil der blive forlangt 600 kr. for.

Fælleslegestue blev planlagt på Samarbejdsmøde. Den skulle afholdes på Otterup Hotel, med kaffebord og amerikansk lotteri.

Det blev annonceret i Månedsbladet og der blev sendt invitation pr. brev til nogle foreninger.

Dette år blev der igen givet opvisning på De gamles hjem og på Plejehjemmet i Otterup.

Otterup Folkedansere deltog på Skovløkkeskolen i Spil-sammen-ugen 

Der blev arrangeret børneafslutning i april på Fjordmarkskolen med pølser og sodavand, børnene fik et ark mærkater fra Landsforeningen.

Børnestævnet blev holdt i Middelfart.

Børnekommissionen i Otterup afholdt en børnedag på den gl. skole i Nørregade. Otterup børnefolkedansere var inviteret til at give opvisning. Der var 2 kvadriller.

Afslutning for de voksne blev afholdt sammen med Nordfynske i Uggerslev med kaffe

og lagkage.

I maj var der sommerfest på Ærø

12 par gav opvisning til en god Skt. Hansfest i Lumby.

Der blev traditionen tro givet opvisning i Den Fynske Landsby for Dansk Canadisk Selskab.


Otterup var repræsenteret ved Landsstævne i Næstved med 4 par.

Kontingent for næste sæson blev drøftet på bestyrelsesmødet. Man enedes om at køre videre med medlemskort til 30 kr. og et månedligt kontingent på 25 kr.

Nislevgård var nu omdannet til efterskole med 60 elever. Foreningen ville kontakte dem for at høre om vores forening kunne have deres interesse, evt. få en plakat sat op.

Generalforsamling 27-10-83 

På bestyrelsesmøde blev der bevilget 100 kr. til lokalkomitéen ” Plant et træ” i Otterup.

2 personer blev tilmeldt et foreningslederkursus, som Bikuben holdt.

Nordfynske Folkedansere havde 50 års jubilæum 28-2-84, det blev foreslået at gaven kunne være en gæstebog.

Der blev holdt Julestue i Egense Forsamlingshus, Børnene gik Luciaoptog og der var amerikansk lotteri og godteposer.

Prisen var 20 kr. for kaffe og hjemmebagt brød.

1984

Otterup Folkedansere gav opvisning på Plejehjemmet, det var en god eftermiddag.

På bestyrelsesmøde blev det oplyst at der var søgt om tilskud på 2940 kr. til børnefolkedansen.

Kassereren orienterede om foreningens økonomi, der var god. Der blev talt om Sommerstævnet, der skulle holdes i Otterup i 1985. Foreningens eget jubilæum i 85 blev drøftet.

Otterup Folkedansere gav også opvisning på De gamles Hjem, hvor nogle af beboerne var med ude at danse, der blev drukket kaffe og sunget sange.

5 fra Otterup var til sendemandsmøde i Højby Forsamlingshus, hvor der var ca. 130 deltagere.

Til børneafslutningen skulle de efter dansen have sodavand og kage og spille banko, hvor præmierne var pakker som børnene har med. Værdien måtte højst være 10 kr.

Krogsbølle skole havde haft emneuge om ”gamle dage”. Den sluttede de med at invitere Otterup Folkedansere til at fortælle om de gamle dragter og danse.

Til børnestævne i Tommerup deltog 450 børn, heraf 14 fra Otterup.

Sommeren var travl med opvisninger, bl.a. I Munke Mose til H.C. Andersen Motionsfestival, ved Skt. Hansfest i Lumby, hvor alle kom med ud at danse, for Dansk Canadisk Selskab i Den Fynske Landsby og ved Kræmmermarked i Otterup.

Fra 30. juli til 8. august var Nislevgårds’ park rammen om ” En søndag på Amager”  med Skeby Dilletanterne. Otterup Folkedansere var blevet bedt om at lægge 20 minutters dans ind i stykket. 2 kvadriller voksne og 1 kvadrille børn dansede. Det var et rigtig godt samarbejde. Der var 1100 tilskuere der så stykket og ”Aldrig før har vi danset for så mange - En herlig uge.” (citat fra protokollen)

Flyvesandet Camping havde inviteret Otterup Folkedansere, med flere, til at underholde ved deres ”Svalefest.” Pladsen var trang men publikum var veloplagte.

I august var Skeby Dilletanterne og Otterup Folkedansere inviteret til både Nørre Lyndelse Plejehjem og De gamles Hjem i Ullerslev for at underholde. Det var en stor fornøjelse for alle parter.

Der var sendemandsmøde i Højby, hvor der mødte medlemmer fra 20 foreninger

ud af 50. Det var et godt møde med snak om økonomi og fremtidigt virke.

Sæsonstart blev forsøgt som åbent hus aften, hvor det var gratis at deltage for både børn og voksne. Der mødte i alt 62 personer.

På samarbejdsudvalgsmøde med Nordfynske Folkedansere blev der lagt nogle retningslinjer at arbejde efter. Der blev talt om opvisninger og pris, man enedes om at tage 500 kr. for en opvisning.

Foreningen er inviteret til at besøge Otterup Kommunes Norske venskabskommune Tune.  Deres folkedanserforening ”Fossekallens Danselag” havde inviteret til Tune’s Kulturdage 5.-7. oktober.

29 dansere  drog af sted. Der var arrangeret privat indkvartering.

En aften var der en fantastisk danseopvisning af en russisk dansetrup. Otterup Folkedansere gav flere opvisninger bl.a. på et Hjem for ældre i Sarpsburg. Det var nogle dejlige dage, hvor mange venskaber blev knyttet.

Efter en Generalforsamling der blev afviklet i god ro og orden, blev der vist video med ”En søndag på Amager” hvor folkedanserne var med.

I november gav Otterup Folkedansere opvisning i Søndersø Centeret i anledning af Centerets 10 års dag. Der var marked med gamle ting og de handlende var klædt i gammelt tøj.

1985

På årets første bestyrelsesmøde begyndte planlægningen af det kommende 50 års jubilæum.

Festen skulle holdes på Otterup Hotel og der skulle findes en person som ville påtage sig hvervet som toastmaster. Det blev bestemt at der skal hyres 5 spillemænd. Foreningens egne 2 ledere havde påtaget sig at lede legestuen om aftenen. Hvis det var muligt skulle børneholdet underholde med et par danse.

Som de tidligere år blev der danset opvisning på De gamles Hjem, under kaffen blev der sunget sammen med beboerne. Det var en god eftermiddag.

Otterup folkedanseres børnehold gav opvisning på plejehjemmet. Foreningen havde nu dragter til hele børneholdet.

I anledningen af et par medlemmers sølvbryllup, var et par kvadriller i Egense forsamlingshus og gav en lille opvisning.

På samarbejdsmøde med Nordfynske folkedansere blev sæsonafslutningen planlagt. Hver forening skulle komme med fem lagkager. Det blev aftalt at gaver til lederne skulle den enkelte forening selv sørge for.

Til sæsonstart skulle der en halvsides annonce i AOF-bladet, øvrige annoncer ville foreningerne klare hver for sig.

Venskabsbesøg fra Tune og Älkarleby skulle Nordfynske arbejde videre med, mens Otterup arbejdede videre med sommerstævne og jubilæum.

Jubilæet blev annonceret i månedsbladet og der blev fremskaffet plakater. Der blev også taget kontakt til de lokale aviser og Fyns Amts avis blev spurgt om de ville lave en foromtale. Desuden var Radio Fyn og Kanal Fyn blevet kontaktet.

Til sommerstævnet var der optog gennem Otterup by via tre ruter, hen til festpladsen ved Otterup Hallen. Ruterne var udsmykket med flag. I alt marcherede 400 dansere igennem byen med Odense Pigegarde i spidsen og derefter tyve faner. Der blev også danset små opvisninger rundt på plejehjemmene og på torvet, hvor mere end 300 dansede i dragter. Landsforeningen havde udgivet en lille folder, der hed ”Hvorfor danser man folkedans”, som blev uddelt op torvet.

Desuden blev foreningens dragter udstilles på museet. Borgmesteren holdt en fin tale, mens festdeltagerne spiste medbragt mad i solskin og 25° varme. Om aftenen blev der holdt legestue og stemningen var fantastisk blandt de ca. 450 dansere i Hallen. De tyve spillemænd leverede en herlig musik lige til kl. 24.

Efter et veloverstået sommerstævne deltog Otterup folkedansere i forskellige arrangementer. Da to dansere blev gift i Otterup kirke, dannede dansere og spillere fra Otterup fodboldklub espalier da brudeparret gik ud af kirken.

Skt. Hans blev fejret med opvisning i Lumby, hvor Otterup folkedansere var blevet inviteret af Lumby borgerforening.

Da Otterup Sportsrideklub fejrede 10 års jubilæum, var vi bedt om at give opvisning og Otterup folkedanseres børnehold var bedt om at overrække blomster til alle instruktører ved de danske Skytte- Gymnastikforeninger landsstævne i Odense. Det blev til over 200 buketoverrækkelser, så det var fire travle dage!

Efter sommeren var det tid til jubilæum, der skulle holdes på Otterup Hotel.

Festlighederne begyndte med vores Norske gæsters ankomst, morgenkaffe og privat indkvartering. Derefter gav Nordmændene opvisning om eftermiddagen på Otterup plejehjem. Om aftenen samledes alle i Egense forsamlingshus, hvor der var stort tagselv pølsebord. Børnene dansede opvisning i dragter og høstede stort bifald.

På selve jubilæumsdagen gav Fossekallen Danselag og derefter Otterup Folkedansere opvisning på torvet, hvorefter der var rundtur i Otterup. Kl. 17 begyndte jubilæumsfesten på Otterup Hotel, hvor der var 193 spisende gæster og 235 dansere til kaffe og legestue. Under spisningen var der underholdning, som blev kaldt ”på sangens vinger” ved Ulla Petersen og Jan Rasmussen. De høstede et stort bifald. Til Jubilæet udnævntes også endnu et æresmedlem og der blev uddelt gaver til vores Norske gæster.

Nogle festlige dage var slut og mange venskaber var knyttet.

På årets generalforsamling var der genvalg over hele linjen på nær en fanebærersuppleant som blev nyvalgt.

I november var Otterup Folkedansere på Otterup fritidscenter for at undervise i Folkedans en enkelt aften. Leder, spillemand og fire dansere var mødt. De unger, der var fra 12-17 år gik til sagen med interesse.

Senere i november holdt bestyrelsen møde, det konstateredes at foreningen manglede herrer til at danse, ”vi diskuterede dette, men fandt ingen løsning” (citat fra protokollen) 

Til årets juleafslutning fik vi besøg af de unge fra Otterup Fritidscenter der havde forberedt underholdning. Der var ligeledes Luciaoptog og godteposer til børnene. Der var 116 deltagere. ”En god afslutning på året” (citat fra protokollen).